• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

قاشق های آغازین چیکو Chicco First Spoon

مناسب برای 8ماهگی به بعد
سر بسیار نرم قاشق که امکان غذاخوردن مستقل را به نوزاد می دهد
عدم تکان خوردن دسته قاشق و زاویه دار بودن سرقاشق برای راحت تر غذا خوردن نوزاد تا زمانی که نحوه قرارگرفتن درست قاشق را یادبگیرد

 chicco logkachicco green1 1000