• ۰۰۲۸ ۸۷۵ ۰۹۱۸
  • ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر

کالسکه و کریر گراکو Graco Carriage And Carrier Modes

داراى جك و پايه براى ايستادن در زمان جمع شدن
قابليت تنظيم پاهاى نوزاد در ٣ حالت استراحت
قابليت دو طرفه شدن نشيمن نوزاد،پشت و رو به مادر
قابلين نصب شدن كرير رو كالسكه
داراى بيس صندلى ماشين مخصوص براى كرير
قابل جمع شدن با ١ حركت و ١ دست

Graco Carriage And Carrier Modes 1000